Mededelingsplicht.

De verzekeringnemer bevestigt/verklaart, mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven informatie/verklaringen juist en volledig is/zijn en dat mededeling is gedaan (na gedegen onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor CyberverzekeringBedrijven.nl (Hoeksche Advies), Hiscox Europe Underwriting Limited en Turien & Co. Assuradeuren van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer, verzekerden en belanghebbenden. De verklaringen vormen, tezamen met de overige aan CyberverzekeringBedrijven.nl (Hoeksche Advies), Hiscox Europe Underwriting Limited en Turien & Co. Assuradeuren verstrekte informatie in dit formulier, de grondslag voor en vormt een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst.

Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.

Persoonsgegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens
Hiscox Europe Underwriting Limited en Turien & Co. Assuradeuren zorgen ervoor dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de voorschriften op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht worden genomen. Door dit (digitale) aanvraagformulier te ondertekenen geef je CyberverzekeringBedrijven.nl (Hoeksche Advies), Hiscox Europe Underwriting Limited en Turien & Co. Assuradeuren toestemming om de door jou verstrekte persoonsgegevens te registreren en verwerken. CyberverzekeringBedrijven.nl (Hoeksche Advies), Hiscox Europe Underwriting Limited en Turien & Co. Assuradeuren gebruiken deze gegevens voor de acceptatie en de uitvoering van deze overeenkomst, voor statistische analyses, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen”. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Verklaringen.

Het pre-priced verzekeringsvoorstel Cyber en Data Risks by Hiscox is van toepassing op alle ondernemingen/sectoren/activiteiten met uitzondering van:
– Financiële instellingen (bijvoorbeeld banken, verzekeraars, vermogensbeheerders, pensioenfondsen)
– Advisering van en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld: verzekerings-, krediet-, pensioen-, en hypotheekadviseur etc.)
– Betalingsverwerking (payment processing, bijvoorbeeld: Equens, iDeal, PayPal, Mastercard, ICS, American Express, etc.)
– Sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld: Youtube, Tumblr, Facebook, Linkedin, Twitter, etc.)
– Kredietbeoordelaar/ratingbureaus (bijvoorbeeld: D&B, Moody’s, Fitch Ratings, Standard & Poor’s. etc.)
– Kansspel sector
– Seksbranche.

Je verklaart dat
– er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada;
– je niet bekend bent met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerde tot vergoeding van schade en/of er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van verzekeringnemer/verzekerde, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn;
– er nooit een officiële klacht tegen verzekeringnemer/verzekerde is ingediend, met betrekking tot de wijze waarmee verzekeringnemer/verzekerde met persoonsgegevens is omgegaan;
– tevens verklaar je dat verzekeringnemer/verzekerde nooit onderwerp is geweest van een onderzoek in verband met persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens, noch van uw activiteiten met betrekking tot privacy;
– verzekeringnemer/verzekerde van niet meer dan 100.000 betaalkaarten(creditcards) gegevens heeft en/of heeft opgeslagen in haar eigen netwerk en/of (computer)systemen of bij derden;
– verzekeringnemer/verzekerde een antivirus programma van een gerenommeerde leverancier (b.v. Eset, AVG, McAfee, Norton) heeft geïnstalleerd en geactiveerd op haar (computer)systemen, inclusief Apple computers.